Terms and conditions of use (only Dutch)

Ticketverkoop Lakefield’s BV - U2tributes


Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via U2tributes voor een Evenement;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van U2tributes;
Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
U2tributes
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lakefield’s B.V., gevestigd te Harderwijk
Website
De website www.U2tributes.com;

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van U2tributes worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets via de website van U2tributes. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 U2tributes treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. U2tributes is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via U2tributes een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. U2tributes verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door U2tributes aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. U2tributes kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van U2tributes, danwel telefonisch via het door U2tributes op haar Website aangegeven telefoonnummer
4.2 De door U2tributes geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door U2tributes aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of U2tributes niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van U2tributes of Organisator, kan U2tributes en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 U2tributes en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door U2tributes op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de afscheurstrook.

Artikel 5 Fulfillment
5.1 U2tributes verstrekt Tickets die via haar website zijn geboekt, aan de zaal. Zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan en de unieke code samen met het aantal geboekte Tickets getoond kan worden, hetzij digitaal, hetzij hardcopy. Indien de factuur met daarop de unieke code door de Koper niet tijdig is ontvangen, of Koper kan niet inloggen in haar klantaccount op de U2tributes.com website, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met U2tributes.
5.2 Na ontvangst van de factuur voor de bestelde Tickets dient deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van een foutief geprinte factuur, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met U2tributes. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement U2tributes niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan U2tributes besluiten de factuur te laten zijn voor wat hij is.
5.3 U2tributes behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 U2tributes kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal U2tributes aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. Het kan voorkomen dat een Organisator U2tributes verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval U2tributes wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.
6.3 U2tributes kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
6.4 Indien en voor zover U2tributes tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 U2tributes aanvaardt na afhalen van de Tickets door koper, geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval U2tributes door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is U2tributes gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van U2tributes uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van U2tributes.